شرکت در فراخوان بخش ادبی ( شعر )

کنگره یعقوب لیث بر ظرفیت بزرگ زبانی ایران پهناور تکیه دارد، بنابراین کنگره مذکور در سطح بین الملل و با حضور شخصیت های بزرگ کشورهای فارسی زبان برگزار خواهد شد و همچنین دریافت آثار طی یک فراخوان دو مرحله ای در دو بخش پژوهشی و ادبی انجام که در بخش پژوهشی هفت موضوع و در بخش ادبی یک موضوع ( شعر ) انتخاب و خلاصه آثار برگزیده در کنگره اصلی ارائه و همچنین کل آثار دریافتی برگزیده در کتابچه کنگره چاپ و منتشر می گردد.

ارسال پیام صفحه اصلی